בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

תרבות יוון

מדרשים שונים נאמרו בנוגע לתקופת החשמונאים, במדרש

)בראשית רבה ב, ד( כתוב שהיוונים החשיכו עיניהם של ישראל,

שהיו אומרים להם "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק

באלוקי ישראל". ומאידך עסקו ועודדו את טיפוח הגוף והעצמת

כוחותיו. והשאלה נשאלת, האם יש קשר בין הדברים. ואם כל כך

כפרו באמונת ישראל, מה גרם להשפעתם על רבים וטובים, עד

חנוכה תרבות יוון חידוש בית כנסת נוף כנרת צפתשהיו הרבה שהמירו דתם ונעשו ל'מתיוונים', הלא רב המרחק בין

ובאמת שליוונים היתה חכמה יתירה על חכמת הגוים, ואף קרובה

היתה לישראל )"זוהר" פקודי רלז ע"א(, ודוקא משום כך ניסו

לטשטש את ההבדלה ש'בין ישראל לעמים'. הם כפרו בקדושת

ישראל, וסברו שבחירת השי"ת בישראל היא רק מצד הייחוס או

מצד היותם 'עם חכם ונבון' )דברים ד, ו(. וטענו; אם בחכמתכם

הנכם מתפארים, הלא 'חכמה בגויים תאמין', ואם כן, אנו מבינים

שבכל הנוגע לגוף, 'ככל הגויים בית ישראל'. הגוף יקבל את חלקו

כתכלית מצד עצמו, ולא רק לצורך עבודת השם. והיו ששמעו

ונמשכו אחר תרבותם ודעתם, עד כפירה בעיקרי היהדות.

אבל אנו מאמינים שגם החלק החומרי שבנו הוא קדוש, ואדרבה,

מה שאומרים בתפילה 'ובנו בחרת מכל עם ולשון' הוא לענין 'הגוף

החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם' )תניא פרק מ"ט(

שהרי 'בחירה' שייכת רק בין צדדים שוים ואין לפרשה על הנפש,

שכן הגוי שורשו מהקלי' ונשמת היהודי היא 'חלק אלוה ממעל'.

ולכן יש מצוה לעסוק בתיקון הגוף – "רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו

בכל יום בשביל קונהו, שהרואה בריות נאות אומר ברוך שככה לו

בעולמו" )שבת נ ע"ב, וברש"י(. ובכל מעשה גשמי אנו מקיימים

'בכל דרכיך דעהו' )שו"ע או"ח סי' רל"א, וראה ב'צדקת הצדיק'

אות קע"ג(. ועל כך נקראו ישראל "ילד שעשועים", כי הקב"ה

מתפאר ושמח גם מתנועה גשמית פשוטה של כל יהודי באשר הוא

הדברים אמורים בכל דור, ובפרט בתקופתינו שרבו מכשירי הקשר

החושפים את העין אל תרבויות שונות של אומות העולם, שיש לנו

לזקוף קומה ולהכריז; מה לנו ולכם, מה לנו ולפרסומות שלכם,

לכם 'אין חלק באלוקי ישראל', אך אנו מאמינים בקדושת ה'חלק

אלוה ממעל' שבנו, ולכן אין לנו שום שייכות עם טיפוח הגוף

שלכם, קל וחומר לא לדעות השונות שלכם, לכם יש רק 'חכמה',

)הרב אהרון לוי(

ישראל לעמים.

)ליקו"מ יז, א(.

לנו יש גם 'תורה', כי לנו יש חלק באלוקי ישראל!