בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

שאלת הורים – מה לעשות שהילד מבקש מכשיר שאסור בבית הספר שלו?

שאלה: הילד מבקש מכשיר הנוגד את כללי המוסד בו הוא לומד, לדבריו, הכלל תלוש מהמציאות, כי רוב הכיתה לא עומדים בו.אני לא מבין בדברים האלה, האם לאפשר לו או לא ?

תשובה:

חשוב לדעת מה קורה בנפש הנער בשעה שהוא חווה פער

גדול בין ההוראות לבין המציאות בשטח. לפעמים ההשפעה מעצם

גניבת ד

תפילה בית כנסת נוף כנרת צפת

עת ההנהלה

חמורה יותר מהכלל עצמו. אי לכך, יש לזכור

שגם אם הבית מאפשר מה שההנהלה לא מאפשרת, אסור שהנער

ישיג את מבוקשו שלא ביושר. זהו הפסד מצד עצמו שעלול לפגוע

בכל המערכת הרוחנית שלו בעתיד. היום זה מול המנהל, מחר זה

אז מה כן? יש להרגיל את הילד לפתוח את הלב בפני איש מאנשי

הצוות בו הוא לומד, אדם שיודע להקשיב ושבטוח בו, ויספר לו

דברים כהוויתן. אך להקדים ולומר לילד שכאשר הולכים לשאול

שאלה, לזכור שהתשובה יכולה להיות לכאן או לכאן. לא באים

רק לקבל אישור, אלא לספר את הקושי שיש בהתמודדות עם

מסיבה זו חשוב שהכללים במוסד יהיו תואמים לכללים בבית,

כאשר הילד מבין שההוראות אינם מוסכמות על ההורים, נפתח

אצלו חלון ובא בטוען ונטען עם עצם ההוראה, עד אובדן הסמכות.

הילד קל בדעתו ואין ביכולתו להבין את סיבת ההוראה –

שבהרבה פעמים היא מתוך מבט למרחוק, ובפרט אם מדובר

בדברים שנפשו של אדם מחמדתן, שהדיבור סביב הענין משיג את

המטרה ההפוכה )ע"פ שיחות הר"ן אות ש"ד, וספר המידות ערך

בכדי לאפשר כלים להתמודדות, יש לנהוג כמו שאמר הקב"ה

לאדם הראשון "מכל עץ הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא

תאכל ממנו" )בראשית ב, טז-יז(, כי כל דבר שהתורה אסרה, יש

כנגדו דבר דומה של היתר )חולין קט ע"ב, וראה ב'באר מים חיים'

מול בורא עולם. הכלל שהמוסד קבע. ניאוף אות ט'(.בראשית שם(.

 

הרב אהרון לוי